«ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»

Αγα­πη­τοί εκ­παι­δευ­τι­κοί, αγα­πη­τοί γο­νείς

Η ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΕΠΙ­ΤΡΟ­ΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕ­ΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙ­ΡΗ­ΝΗ (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.) που δια­νύ­ει ήδη το 61ο έτος από την ίδρυ­σή της, απευ­θύ­νε­ται σε όλους εσάς με επί­γνω­ση και εκτί­μη­ση του έργου σας ως εκ­παι­δευ­τι­κών και γο­νιών των χι­λιά­δων παι­διών που μα­θαί­νουν τα γράμ­μα­τα – και όχι μόνο στα σχο­λι­κά θρα­νία.

Τα δύο προη­γού­με­να χρό­νια στην πλη­θώ­ρα δρά­σε­ων και αγω­νι­στι­κών πρω­το­βου­λιών μας ενά­ντια στις αι­τί­ες των πο­λέ­μων και της προ­σφυ­γιάς ξε­χω­ρι­στή θέση είχαν οι δρά­σεις με τίτλο: «Μια ζω­γρα­φιά για την ει­ρή­νη» το 2015 και «Κα­νείς δεν επι­λέ­γει να γίνει πρό­σφυ­γας» το 2016.Με την ευαι­σθη­σία που δια­κρί­νει τους μα­θη­τές απο­τυ­πώ­θη­καν στα έργα τους (ζω­γρα­φι­κή, κεί­με­να, κολ­λάζ, βί­ντεο κλπ.) το όνει­ρο για μια ζωή ει­ρη­νι­κή, με τα παι­διά να ζουν χωρίς πο­λέ­μους, φτώ­χεια και επεμ­βά­σεις.

Στη νέα πε­ρί­ο­δο που ήδη είναι για όλους μας σε πλήρη εξέ­λι­ξη, κοντά στις με­γά­λες δυ­σκο­λί­ες που γέν­νη­σαν τα τρία μνη­μό­νια και τα μέτρα πο­λι­τι­κής που τα υλο­ποιούν, σο­βα­ρά προ­βλή­μα­τα κά­νουν την εμ­φά­νι­ση τόσο στο διε­θνή όσο και στο κο­ντι­νό μας ορί­ζο­ντα, ΑΙ­ΓΑΙΟ, ΑΝΑ­ΤΟ­ΛΙ­ΚΗ ΜΕ­ΣΟ­ΓΕΙΟΣ, ΜΕΣΗ ΑΝΑ­ΤΟ­ΛΗ. Η επι­θε­τι­κό­τη­τα ανά­με­σα στις αντι­τι­θέ­με­νες δυ­νά­μεις, η τε­ρά­στια συ­γκέ­ντρω­ση κάθε εί­δους στρα­τιω­τι­κών δυ­νά­με­ων, η έντα­ση των εξο­πλι­σμών δεν είναι καλός οιω­νός. Αλ­λω­στε τόσο στην ΠΑΙ­ΔΕΙΑ όσο και σε άλ­λους κρί­σι­μους το­μείς ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟ­ΝΟΙΑ όλοι μας ζούμε κα­θη­με­ρι­νά αυτές τις συ­νέ­πειες.

Οι δυ­σκο­λί­ες δεν μας απο­θαρ­ρύ­νουν, δε­κα­ε­τί­ες τώρα έχου­με μάθει να δρού­με κάτω από δυ­σκο­λί­ες, να βά­ζου­με και να υλο­ποιού­με στό­χους παρά τα εμπό­δια. Στο πρό­γραμ­μα που έχου­με κα­ταρ­τί­σει για τη νέα πε­ρί­ο­δο, συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται νέα πα­νελ­λα­δι­κή πρω­το­βου­λία δρά­σης, για την οποία σας ενη­με­ρώ­νου­με με την πα­ρού­σα επι­στο­λή. Υλο­ποιού­με και τη δέ­σμευ­σή μας προς τους εκ­παι­δευ­τι­κούς, γο­νείς, μα­θη­τές που συμ­με­τεί­χαν, πως θα υπάρ­ξει συ­νέ­χεια με αξιο­ποί­η­ση όλης της πεί­ρας και των προ­τά­σε­ων – σκέ­ψε­ων που δια­τυ­πώ­θη­καν τα δύο προη­γού­με­να χρό­νια. Στην τρέ­χου­σα πε­ρί­ο­δο η πρω­το­βου­λία της ΕΕΔΥΕ έχει τίτλο «ΝΑ ΣΚΕ­ΦΤΕ­ΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛ­ΛΟΥΣ». Η ιδέα βα­σί­ζε­ται στο επι­συ­να­πτό­με­νο ποί­η­μα του Πα­λαι­στι­νί­ου αγω­νι­στή ποι­η­τή Μαχ­μούτ Ντα­ρουίς (1942-2008), ο οποί­ος θε­ω­ρεί­ται εθνι­κός ποι­η­τής της Πα­λαι­στί­νης και ένας από τους ση­μα­ντι­κό­τε­ρους σύγ­χρο­νους Αρα­βες ποι­η­τές.

Από παλαιότερη πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ

Από πα­λαιό­τε­ρη πρω­το­βου­λία της ΕΕΔΥΕ

Πιστεύ­ου­με πως το ποί­η­μα αυτό με το πε­ριε­χό­με­νό του, λει­τουρ­γεί θε­τι­κά και πολ­λα­πλα­σια­στι­κά στα αι­σθή­μα­τα αλ­λη­λεγ­γύ­ης, αγά­πης και υπο­στή­ρι­ξης που έχουν εκ­φρά­σει οι μα­θη­τές στα χι­λιά­δες παι­διά που ξε­ρι­ζώ­θη­καν βίαια από τις εστί­ες και ζουν κάτω από εξαι­ρε­τι­κά αντί­ξο­ο­ες συν­θή­κες. Ταυ­τό­χρο­να το ποί­η­μα μας υπεν­θυ­μί­ζει ότι ο «άλλος» είναι ο δι­πλα­νός μας, ο συμ­μα­θη­τής με τους άνερ­γους γο­νείς, ο φίλος με την άρ­ρω­στη μάννα που δεν μπο­ρεί να βρει νο­ση­λεία, αλλά κι εμείς οι ίδιοι που ζούμε μέσα στην αβε­βαιό­τη­τα, την ανα­σφά­λεια, το άγχος για το αύριο. Με αυτές τις σκέ­ψεις απευ­θύ­νου­με αυτή την επι­στο­λή κι εκ­φρά­ζου­με την προσ­δο­κία της δικής σας αντα­πό­κρι­σης στην πρό­σκλη­ση της ΕΕΔΥΕ για συμ­με­το­χή των μα­θη­τών του σχο­λεί­ου σας, στη συ­γκε­κρι­μέ­νη πρω­το­βου­λία «ΝΑ ΣΚΕ­ΦΤΕ­ΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛ­ΛΟΥΣ». Με δε­δο­μέ­νη την ευ­ρη­μα­τι­κό­τη­τα με την οποία απέ­δει­ξαν πως εκ­φρά­ζο­νται οι μα­θη­τές, τα έργα τους με πηγή έμπνευ­σης αυτό το ποί­η­μα, μπο­ρούν να είναι ατο­μι­κά, ή ομα­δι­κά σε όλες τις μορ­φές της καλ­λι­τε­χνι­κής – πνευ­μα­τι­κής δη­μιουρ­γί­ας. Εν­δει­κτι­κά και μόνο ανα­φέ­ρου­με τα εξής: Μου­σι­κή, βί­ντεο, ζω­γρα­φι­κή, κολ­λάζ, αφι­σέ­τες ή με­γά­λα τα­μπλό, κεί­με­να, φω­το­γρα­φί­ες κλπ. Οι ατο­μι­κές προ­σπά­θειες, όσον αφορά τη γρα­φι­κή ύλη, να έχουν διά­στα­ση σε μέ­γε­θος χαρ­τιού Α3 ή Α4 και οι ομα­δι­κές μπο­ρούν να είναι και σε με­γά­λα τα­μπλό, χωρίς να απο­κλεί­ου­με κάθε άλλη πρω­το­βου­λία.

Η χρο­νι­κή διάρ­κεια μέσα στην οποία μπο­ρεί­τε να συμ­με­τά­σχε­τε είναι από τον τρέ­χο­ντα Νο­έμ­βρη έως τέλος Μάρτη του 2017, ώστε να μην πα­ρα­κω­λύ­ε­ται το εκ­παι­δευ­τι­κό σας έργο κι άλλες συ­να­φείς δρα­στη­ριό­τη­τες του σχο­λεί­ου σας. Τα έργα των μα­θη­τών θα πα­ρου­σια­στούν σε εκ­δη­λώ­σεις των Επι­τρο­πών Ει­ρή­νης, για τις οποί­ες θα ενη­με­ρω­θεί­τε και θα προ­σκλη­θεί­τε σε κα­τάλ­λη­λο χρόνο. Για πε­ρισ­σό­τε­ρες διευ­κρι­νί­σεις μπο­ρεί­τε να επι­κοι­νω­νεί­τε κε­ντρι­κά με την ΕΕΔΥΕ, αλλά κυ­ρί­ες με τις Επι­τρο­πές Ει­ρή­νης της πε­ριο­χής σας.

Με την προσ­δο­κία θε­τι­κής αντα­πό­κρι­σης και συμ­με­το­χής στην πρω­το­βου­λία αυτή, απευ­θύ­νου­με τις πιο θερ­μές ευχές μας για μια δη­μιουρ­γι­κή σχο­λι­κή χρο­νιά 

«Να σκέφτεσαι τους άλλους
Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου,
να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς να ταΐζεις τα περιστέρια.
‘Όταν πολέμους ξεκινάς,
να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς όσους λαχταρούν την ειρήνη.
Όταν πληρώνεις το νερό,
να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν
να τους θηλάσουν.
Όταν γυρνάς στο σπιτικό σου,
να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίσκηνα.
Όταν τα αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς,
να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που δεν έχουνε πού να πλαγιάσουν.
Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν.
Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους,
στον εαυτό σου γύρισε και πες:
«Αχ και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι».
Απόσπασμα από ποίημα του Μαχμούτ Νταρουίς (1942-2008), ο οποίος θεωρείται εθνικός ποιητής της Παλαιστίνης και ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Αραβες ποιητές
Facebooktwittergoogle_plusredditmailΕπισκεφτείτε τη σελίδα της Ροδιακής επιτροπής Ειρήνης - rodepei.gr
Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης © 2018